Peloton pohjoinen kylä -hanke on Leader Pohjoisin Lappi ry:n rahoittama ja hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena on herättää ja innostaa alueen asukkaita ja toimijoita kylien kehittämistyöhön tulevaisuuden trendit huomioiden.

Hankkeessa järjestetään osallistavia kylätilaisuuksia. Tilaisuuksissa pohditaan, millaisena kyläalue halutaan näyttävän vuonna 2030? Millaisia toimenpiteitä kylässä tulisi tehdä vision saavuttamiseksi? Mitkä ovat maailman trendit ja miten kyläalue asettuu globaaliin kokonaisuuteen? Tulevaisuustyössä käytetään asiantuntijoita ja yhdistetään paikallisten vahva kulttuuri ja aluetuntemus ja tulevaisuusajattelijan visiot.

Peloton Pohjoinen kylä -hanke järjesti Energiailtoja kylissä. Lue lisää TÄSTÄ

Ajankohtaista

Hanke toteuttaa ns. kyläetsivä-palvelua, jonka tavoitteena on innostaa yhteisölliseen kehittämiseen sellaisia alueita, joissa kehittämistyö on ollut pitkään vähäistä. Innostusta tehdään kutsumalla koolle pienimuotoisia tilaisuuksia kyläläisille luontaisessa kokoontumispaikassa ja kuunnellaan hiljaisiakin kehittämissignaaleja sekä edistetään ajatuksia resurssien puitteissa.

Hankkeessa toteutetaan uudisasukaskokeilu, jolla tarjotaan mahdollisuus asua kuukausi lappilaisessa pelottomassa ja pohjoisessa kylässä. Kyliin etsitään asukkaita, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä kotoa käsin ja kiinnostusta maaseudun kehittämiseen. Uudisasukkaat hankitaan aktiivisella markkinoinnilla ja tekemällä muutto kylään helpoksi. Uudisasukkaiden kokemuksia ja kehittämisajatuksia hyödynnetään kylien kehittämistyössä.

Tärkeänä osana kylien kehittämistyössä nähdään vertaisoppiminen. Toisten toimintaan ja toimintatapoihin tutustuminen avaa uudenlaista ajattelua ja innostaa myös oman alueen kehittämiseen. Hankkeen kautta tarjotaan tutustumismahdollisuuksia ja retkiä kylästä kylään. Hankkeessa toteutetaan kaksi retkeä.

Yhtenä osana hanketta on tarjota kylän asukkaille osaamisen lisäämistä. Aiheina ovat maaseudulla asumiseen liittyvien perusvalmiuksien parantaminen mm. digitalisaatio, tulevaisuustyö ja vähähiilisyys. Koulutukset toteuttavat kilpailutetut asiantuntijat. Koulutuksien avulla lisätään asukkaiden kotona asumisen valmiuksia, mahdollistetaan uuden oppiminen ja uusien palveluiden tarjoaminen digitaalisesti sekä tuodaan nykytrendeihin liittyvää uutta termistöä ja sisältöä tutuksi ja edistetään tulevaisuusajattelua ja uudenlaista yrittäjyyttä. Koulutuksissa annetaan valmiuksia toimia tulevaisuuden tekijöinä kyläläisille, jotka kiinnostuvat digitaalisista palveluista ja uuden kokeilusta. Nämä tulevaisuuden tekijät voivat toimia muiden kyläläisten oppaina ja saada kylän digitaalisen pääoman kasvamaan.

Hankkeen erityistavoitteet:

lisätä osallisuuttaa ja innostusta kylien kehittämistyöhön

luoda uudenlaista ajattelua oman kotiseudun kehittämiseen.

edistää uusien avausten ja ajatusten toteutumista pohjautuen alue historiaan ja kulttuuriin

löytää uusia resursseja kyläalueiden kehittämistyöhön. 

aktivoida alueita, joissa kehittämistyö on viime vuosina ollut vähäistä.

parantaa kyläläisten valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöön

yhdistää perinteitä ja uudenlaista kylien innovaatioita

kutoa kyläverkostoa kylien välille.

 

Hankkeen julkinen tuki on 93 800€.

 

 

Voit myös osallistua Leaderin kyläetsivä- ja vaikuttamistyömme kehittämiseen vastaamalla oheiseen kyselyymme.

Hahmottelemme parasta aikaa Leader Pohjoisin Lappi ry:n verkostoja, joita pääset tarkastelemaan painamalla alla olevaa linkkiä.

Päivitämme verkostokuvaa strategiatyön edetessä. 

VERKOSTOKUVA