1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Leader Pohjoisin Lappi ry ja sen kotipaikka on Sodankylä. Yhdistyksenkokouksia voidaan pitää myös muualla kuin kotikunnan alueella.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on maaseudun kehittäminen Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Savukosken,Pelkosenniemen, Sallan ja Kemijärven kuntien alueella toimimalla työllisyyden ja palveluidenyleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistämällä paikallista kulttuuria ja viihtyisyyttä kestävänkehityksen periaattein.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
– kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja työllisyyden kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä verkostoitumista
– laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueella
– järjestää kursseja, koulutus, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt jaoikeuskelpoiset yhteisöt.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai senpuheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsamaksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymälläsitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanutyhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla ja muilla yhteisöillä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitutvähintään yhdeksän (9) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valitaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksityisen sektorin ja alueen
kuntien edustajia sekä otetaan huomioon seudullinen edustuksellisuus.

Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus osallistua Leader-toimintaan sekä Leader- toiminnan avoimuus. Lisäksi valitaan 9 – 18 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksenyksittäisen jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika voi olla enintään kuusi (6) vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kunhe katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää tarvittavan henkilöstön palkkaamisesta ja valitsee yhdistykselle sihteerin.Toiminnanjohtaja voi suorittaa henkilövalinnat hallituksen päättämiin toimistotehtäviin.

Hallituksen kokouksia voidaan pitää myös etäyhteyksin tai sähköpostitse. Etäyhteydelläjärjestettävissä kokouksissa voidaan käyttää sähköistä äänestystä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja,kehittämispäällikkö ja taloussihteeri, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin antaanimenkirjoitusoikeuden yhdellekin edellä mainituista henkilöistä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistäänkuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistäänkaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Yhdistykselle valitaan yksi varsinainen ja yksivaratilintarkastaja.

9 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
– päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
– valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja (käynnistyneelle toimintavuodelle)
– päätetään tulevan vuoden jäsenmaksujen sekä liittymismaksujen suuruus (käynnistyneelletoimintavuodelle)
– hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio käynnistyneelle toimintavuodelle
– päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruus
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä siitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitettyhallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota onkannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissakuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muunteknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus antaa ohjeet etäosallistumisestakokouskutsun liitteenä, mikäli mahdollisuus on.

10 § Yhdistyksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle varsinaisen kokouksen päättämällä tavallavähintään 7 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksellapaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessavähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavasääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseenpurkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi,käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.