• Yhdistyksen toiminta
 • Jäsenelle
 • Mukaan toimintaan

Yhdistyksen toiminta

Leader Pohjoisin Lappi toteuttaa valtakunnallisen Leader-toiminnan periaatteita paikallisella tasolla. Toteutamme myös itse strategianmukaisia hankkeita, joihin voit tutustua Hankkeet-sivulla

Yhdistyksen tehtävä

 • aktivoida ja neuvoa paikallisia toimijoita
 • avustaa hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa
 • avustaa viranomaisten kanssa asioimisessa
 • tiedottaa toimintaryhmän toiminnasta ja tuloksista

Yhdistyksemme kautta voi hakea rahoitusta maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviin, pienehköihin hankkeisiin Peloton Pohjoisin 2014–2020 -strategian mukaisesti. Tuki myönnetään erillisen hakemuksen ja hankesuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman perusteella joko hanketukena tai yritystukena.

 

Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueToiminta-alue

Pohjoisimman Lapin Leader ry kehittää laajaa Lapin maata. Toimialueemme on Leader-ryhmistä pinta-alaltaan suurin. Toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat:

 • Utsjoki
 • Inari
 • Sodankylä
 • Savukoski
 • Pelkosenniemi
 • Salla
 • Kemijärvi

 

Toimintaympäristönä on aito Lapin luonto, tunturit ja oudat, laajat kansallispuistot ja erämaiset joet. Luonnon aarreaitta tarjoaa puhtaita raaka-aineita luonnontuotealalle ja laitumia suurelle porokarjalle, jota riittää kahden puolen puuta. Myös metsäteollisuudelle, energiatuotantoon ja jalostukseen alueella riittää raaka-ainetta. Toimintaryhmän alueelle sijoittuvat Saariselän, Pyhä-Luoston, Sallatunturin ja Suomun matkailukeskukset. Matkailukeskittymien lisäksi alueella on lukematon määrä pieniä matkailuyrityksiä. Näille erämainen luonto, selkeät vuodenajat, perinteiset elinkeinot sekä noin 90 aitoa lapinkylää tarjoavat omaleimaisen toimintaympäristön. Erityinen ulottuvuus on yli 500 kilometrin raja Venäjän kanssa sekä yhteys Norjaan. Kulttuuri on erityisen korostunutta, alueen pohjoiset kunnat ovat kolttien, pohjoissaamelaisten ja inarinsaamelaisten kotiseutua.

 

Hallitus 

Hallituksessa on 12 jäsentä. Yhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen, joka edustaa tasapuolisesti toiminta-aluettamme Utsjoelta Sallaan. Hallitus koostuu kolmikantaperiaatteella alueen asukkaiden tai yrittäjien edustajista, julkisen tahon edustajista ja yhdistysten edustajista. Hallitus päättää muun muassa tuettavat hankkeet ja ohjaa strategian toteutumista. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät täältä.

vuosikokouskutsut ja jäsenkirjeet

Lue vuosikokouskutsu 24.5. 2019 ja Jäsenkirje 2019

Leader Pohjoisin Lappi ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Leader Pohjoisin Lappi ry. ja sen kotipaikka on Sodankylä. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muualla kuin kotikunnan alueella.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on maaseudun kehittäminen Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Savukosken, Pelkosenniemen, Sallan ja Kemijärven kuntien alueella toimimalla työllisyyden ja palveluiden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistämällä paikallista kulttuuria ja viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaattein.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja työllisyyden kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä verkostoitumista
 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueella
 • järjestää kursseja, koulutus, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla ja muilla yhteisöillä.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi valitut vähintään yhdeksän (9) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksityisen sektorin ja alueen kuntien edustajia sekä pyritään ottamaan huomioon seudullinen edustuksellisuus.
Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen yksittäisen jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika voi olla enintään kuusi (6) vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää tarvittavan henkilöstön palkkaamisesta ja valitsee yhdistykselle sihteerin. Toiminnanjohtaja voi suorittaa henkilövalinnat hallituksen päättämiin toimistotehtäviin.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdellekin edellä mainituista henkilöistä.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Yhdistykselle valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 • päätetään tulevan vuoden jäsenmaksujen sekä liittymismaksujen suuruus
 • hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio käynnistyneelle toimintavuodelle
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruus
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä siitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Miksi kannattaa olla jäsen?

Leader Pohjoisin Lappi ry:n jäsenenä sinulla on erityinen merkitys Leader-työn onnistumisessa. Saadaksemme Leader-tukea tarvitsemme laajan jäsenistön, joka edustaa kaikkia alueemme eturyhmiä kuten asukkaita ja yhteisöjä (kunnat, yhdistykset, yritykset jne.). Jäsenenä vaikutat hallituksen muodostamiseen ja voit itsekin päästä vaikuttajaksi alueemme kehittämiseen.

Jäsenet saavat kerran vuodessa jäsenkirjeen, jossa kerromme yhdistyksen tapahtumista, rahoitusmahdollisuuksista, hanketilanteesta sekä muista kiinnostavista aiheista. Leader-jäsenyys on maksutonta ja avointa kaikille kotiseutunsa kehittämisestä kiinnostuneille. Tutustu sääntöihimme ja liity jäseneksi.

Innostu paikallisesta kehittämistyöstä ja tule mukaan – jäsenyytesi on peukku Leader-työlle!


Liity jäseneksi

Onko sinulla idea paikkakunnallesi?
Testaa se näppärässä Ideamyllyssä!

Leaderin vaikutukset pohjoisimmassa Lapissa

 • Leader Pohjoisin Lappi 2

  40

  Uutta yritystä

 • Leader Pohjoisin Lappi 3

  65

  Uutta työpaikkaa

 • Leader Pohjoisin Lappi 4

  27

  Aktiivisessa käytössä olevaa kylätaloa

 • Leader Pohjoisin Lappi

  126

  Uutta tuotetta ja palvelua

 • Leader Pohjoisin Lappi 5

  1.4

  Miljoonaa euroa jäljellä