Ikäihmisten ammatillisen ts. yrityspohjaisen perhekodin perustaminen vaatii luvan. Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen, kuten eri asiakasryhmien ympärivuorokautisiin asumispalveluihin sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palveluihin. Jos ammatillinen perhekoti sijaitsee yhdellä alueviraston alueella niin lupa haetaan ko.alueen avista.

Luvan haku
Lapin AVIsta lupaa haetaan sähköisestä asioinnista. Ohjautuu Valviran sivuille, mutta AVIn kautta.
Valvirasta lupaa haetaan tästä sähköisestä asioinnista.
Kirjautuminen tapahtuu suomi.fi  tunnuksilla. Tunnuksista lisätietoja klikkaamalla tästä.
Lomake ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja ja lisätietolinkit löytyvät klikkaamalla tästä.
Luvan saanti kestää yleensä 3-4 kk

Lupaan tarvittavat lisätiedot/liitteet
Yksityisen sosiaahuollon omavalvontasuunnitelma, lomakepohja. Lisätietoja: Tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta AVI tai Valvira
Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma, lomakepohja.
Ohjeet ja määräykset koskien yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa
Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne) esimerkki toimintasuunnitelman rungosta.
Lomake toimintayksikköä koskeviin tietoihin löytyy tästä 
Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta.
Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.
Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista).
Toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma.
Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys.
Pelastuslain mukaisesti pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
1) vaa­ro­jen ja ris­kien ar­vi­oin­nin joh­to­pää­tel­mis­tä;
2) ra­ken­nuk­sen ja toi­min­nas­sa käy­tet­tä­vien ti­lo­jen tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä;
3) asuk­kail­le ja muil­le hen­ki­löil­le an­net­ta­vis­ta oh­jeis­ta on­net­to­muuk­sien eh­käi­se­mi­sek­si sekä on­net­to­muus- ja vaa­ra­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­sek­si;
4) mah­dol­li­sis­ta muis­ta koh­teen oma­toi­mi­seen va­rau­tu­mi­seen liit­ty­vis­tä toi­men­pi­teis­tä.
Esimerkki perhekodin poistumisturvallisuuselvityksestä Etelä-Savosta.
Lisätietoa pelastussuunnitelmasta 
Pelastusviranomaisen lausunto.
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste (saatavissa osoitteessa tietosuoja.fi)
Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto

Rahoitus yritykselle
– TE-toimistosta voi hakea starttitahaa. Lisätietoja tästä. Samalta sivuilta löytyy aloittavan yrittäjän palvelut.
Finnvera sivuilta löydät tietoa mm. pk-yrityksen perustamisesta, käyttöpääomasta ja investoinituesta.

Lisätietoja:
Perhehoitoliiton sivuilat löytyy usein kysytyistä kysymyksistä tietoa perhehoitajana toimimisesta toiminimellä. Klikkaa tästä.
Yleistä tietoa yrittäjyydestä ja TE- keskuksen palveluista yrittäjälle löytyy klikkaamalla tästä.
TE-keskuksen palveluihin kuuluu myös yrittäjyyskoulutus
Täältä löydät maksuttomia työkaluja yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun