Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen päätavoitteena on:

 1. Ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi koko Lapin ja Koillismaan alueilla
 2. Paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen ja kuntien sekä soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen
 3. Monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla

Hankkeen eritystavoitteet ovat: 

 • Lisätä yleistä tietoisuutta ikäihmisten perhehoidosta ja sen eri hankealueelle sopivista toimintamalleista vaihtoehtona palvelu- ja laitosasumiselle ja työllistymiselle kylissä
 • Sivukylän perhekotitoiminnan mallintaminen osaksi olemassa olevaa maaseutuyrittäjyyttä
 • Kartoittaa perhehoitoa osana monialayrittäjyyttä, esim. green care-toimintaa
 • Tuottaa vertailutietoa erilaisten ikäihmisten perhehoitomuotojen kustannuksista
 • Rakentaa perhehoitajien/yrittäjien välistä sekä yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sotepalvelujen tuottamiseen ja organisoimiseen
 • Tietoisuuden lisääminen ammatillisesta (yksityisestä) perhekotimallista ja ammatillisen perhekotimallin mahdollisuuksien kartoittaminen ja ammatillisen perhekodin perustaminen hankealueella
 • Rakentaa perhehoitajien/yrittäjien ja järjestöjen välistä yhteistyötä kylien palvelujen tuottamisessa
 • Auttaa yrittäjyyden näkökulmasta kuntia kehittämään omia toimintakäytänteitään soteyrittäjyyttä/perhehoitajuutta suosivaksi
 • Alueellisen yhteistyön vahvistaminen eri perhehoitomuotojen ja erilaisten perhekotimallien välillä
 • Lisätä potentiaalisten perhehoitajien/yrittäjien kiinnostusta soteyrittäjyyteen ja hankkeen tukemana aikaansaada uusia perhehoitajia tai perhehoitaja/yrittäjiä niin, että ikäihmisten perhehoitoa on tarjolla kaikissa seutukunnissa
 • Aikaansaada konkreettisia, toimivia esimerkkejä perhehoidosta pohjaksi mallin leviämiselle, vähintään 1 perhehoitaja per kunta hankkeen tukemana
 • Lisätä perhehoidon valmennuksia kunnissa tai kuntien yhteistyönä ja lisätä perhehoidon kouluttajakoulutuksen käyneitä hankealueella
 • Tukea perhehoitajien kuntien vastuuhenkilöiden verkostoitumista ja selvittää perhehoidon yhteisen koordinoinnin tarve ja edellytykset
 • Kokeilla ja vakiinnuttaa etäteknologian käyttöä ikäihmisten perhekodeissa
 • Laatia perhehoidon opas ikäihmisten perhehoidon toimijoille kuntien ja alueelliseen käyttöön sekä kuntakohtaisia oppaita omaiselle ja hoidettavalle

Hankkeen toimenpiteet

 • Yleinen tiedottaminen ja infotilaisuudet ikäihmisten perhehoidosta: nostetaan esille perhehoitoa yleensä, eri toimintamalleja, esitellään jo toimivia perhekoteja, tiedotetaan hyvistä käytänteistä ikäihmisten perhehoidon edistämiseksi ja tukemiseksi. Kohdennettu tiedottaminen maaseudun asukkaille ja palveluja tarvitseville tai käyttäjille, heidän omaisilleen ja työikäisille asukkaille ja maaseutuyrittäjille potentiaalisina perhehoitajina sekä päättäjille
 • Perhehoidon valmennusten järjestäminen kunnissa tai kuntien yhteistyönä ja valmennusten jatkuvuuden suunnittelu. Tuetaan kuntien yhteyshenkilöitä valmennusten järjestämisessä ja koordinoidaan sekä avustetaan valmennusten toteuttamisessa
 • Tuetaan kuntien yhteyshenkilöitä ja toimijoita ikäihmisten perhehoidon yleisessä kehittämisessä ja kuntakohtaisten prosessien kuvaamisessa
 • Tuetaan perhehoidosta kiinnostuneita perhehoidon aloittamisen suunnittelussa ja aloittamisessa yhdessä kunnan yhteyshenkilön ja toimijoiden kanssa
 • Perhehoidon toimintaohjeiden laatiminen /kehittäminen yhdessä kunnan yhteyshenkilön ja toimijoiden kanssa
 • Tuetaan toimivia ikäihmisten perhehoitajia, alan yrittäjiä sekä sote-alan yritystoimintaa harkitsevia
 • Liiketoimintamallien ja laskelmien luominen kannattavan sote-yrittäjyyden pohjaksi
 • Kartoitetaan ikäihmisten perhehoitajien mahdollisuuksia toimia monialayrittäjinä, palveluseteliyrittäjinä ja green care- toimijoina ja tuetaan heitä yrittämisen aloittamisessa ja ohjataan tarvittaessa viranomaisneuvonnan piiriin
 • Laaditaan alueellinen opas ikäihmisten perhehoitoa aloittavalle
 • Organisoidaan yhteyshenkilöiden ja kuntien toimijoiden tapaamiset (skypeyhteydet) ja ohjataan heitä yhteistyön kehittämisessä perhehoidon koordinoimiseksi alueelliseksi
 • Alueellisen ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen esiselvitystyö
 • Tutustumiskäyntien ja skypeyhteyksien kautta esittelyjen järjestäminen toimiviin ikäihmisten perhekoteihin ja ammatillisiin perhekoteihin perhehoidosta kiinnostuneille ja kuntatoimijoille
 • Alueellisen koulutuksen/verkostoitumisen järjestäminen ikäihmisten perhehoidon kehittämiseksi; koulutukset skypen kautta ja alueellinen verkostoitumispäivä
 • Tuetaan ammatillisten ikäihmisten perhekotien perustamista hankealueelle; tehdään viranomaisyhteistyötä, autetaan yksityisen ikäihmisten perhekotitoiminnan sääntökirjan laatimisessa ja etsitään ammatillisesta perhekotitoiminnasta kiinnostuneita
 • Levitetään tietoisuutta pienyrittäjyyttä tukevista hyvistä palvelusetelimalleista ja muista kannusteista yksityisten palvelujen ja omarahoitteisten palvelujen käyttöön
 • Tehdään yhteistyötä terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa opinnäytetöiden saamiseksi ikäihmisten perhehoidosta ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kiinnostuksen herättämiseksi ikäihmisten perhehoitoa kohtaan sekä asenteiden muokkaamiseksi positiiviseksi perhehoitoa kohtaan
 • Tehdään hankeyhteistyötä alueellisten ikäihmisten palveluja ja soteyrittäjyyttä kehittävien tahojen kanssa
 • Kyselyiden järjestäminen; kartoitetaan ikäihmisten perhekotien mahdollisuuksia ja maaseututoimijoiden kiinnostusta
 • Luodaan yhteistyössä oppilaitosten tai alan teknologiayritysten kanssa teknologiakokeilu, jolla edistetään perhekotiyrittäjien verkostoitumista tai olemassa olevan perhekodin terveydenhoidollista etäpalvelua.