Intoa yrittäjyyteen (hanke päättynyt)

Leader Pohjoisin Lappi ry on toteuttanut kaksi hanketta, joiden tavoitteena on ollut mm. matalan kynnyksen yritysneuvontapalveluiden keihttäminen alueella

Parasta Pohjoisesta -hanke (päättyy 30.4.2020)

Peloton Pohjoisin -strategiaan on määritelty kärkitoimialat, joiden erityinen edistäminen on vuoteen 2020 jatkuvalla ohjelmakaudella keskiössä. Toimialat ovat sesonkiluonteisia ja riippuvaisia vahvasti toimialueen tarjoamista toimintaedellytyksistä mm. puhtaasta arktisesta luonnosta ja sen antimista. Sesonkiluonteisuus, riippuvaisuus luonnonoloista sekä muut tekijät synnyttävät lisähaasteita yrittäjyyteen ja aikaa yhteistyön tekemiseen, kehittämiseen ja uusiin kokeiluihin on usein hyvin rajallisesti. Toimialoilla on nähtävissä merkittävää kysynnän lisääntymistä ja ne voisivatkin tarjota työtä ja elinkeinoa huomattavasti useammalle yrittäjälle alueella mm. jalostusasteen nostamisen kautta.

Hankkeessa keskitytään liiketoimintaan, joka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöalaan. Toimialoista tämä koskee mm. luonnontuotealaa, poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja paikalliin raaka-aineisiin tai kulttuuriin pohjautuvaa käsityöyrittäjyyttä. Hankkeessa palkataan alueelle kaksi osa-aikaista yrityspalveluneuvojaa, joiden tehtävänä on mm. tukea alojen kehittämiseen liittyviä rohkeita avauksia ja kokeiluja sekä tukea kehittämisideoita, joita toimialalla syntyy. Yrittäjyyden kynnystä madalletaan tuomalla kevytyrittäjyyden ja osuuskuntamallin yritystoimintaa harkitsevien tietoisuuteen ja edistetään nuorten kiinnostumista kotiseudun yritysmahdollisuuksiin toimimalla solmukohtana oppilaitoksien ja yrityksien välillä. Hanke mahdollistaa pienet toimialakohtaiset selvitykset ja kokeilut innovaatioiden syntymiseksi. Erityisesti tehdään toimenpiteitä, joilla saadaan lisättyä yritysten välistä yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöhankeen osapuolina ovat Pohjoisimman Lapin Leader ry, Kemijärven kaupungin elinkeinotoimi, Inarin kunnan elinkeinotoimi Nordica ja Utsjoen kunta. Hankkeella edistetään kyseisten toimialojen kehitystä kaikissa PLL ry:n toiminta-alueen kunnissa.

Intoa yrittäjyyteen -hanke(päättynyt)

Hankkeella vahvistetiin yrityksille suunnattua alueellista yrityspalveluneuvontaa Leader-ryhmän alueella, erityisesti Pohjois-Lapissa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat yritystoimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät, 1-3 vuotta toimineet sekä liiketoimintaa kehittävät ja muutosta hakevat yritykset. Erityisenä kohteena ovat yritykset, joiden toimialana ovat matkailuelinkeinot, käsityö-, kulttuuri- ja luovat alat sekä hyvinvointipalvelualat ja green care-toiminta.Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa yrittäjyyttä tukemalla ja ohjaamalla alkavia yrittäjiä mm. liiketoiminnan suunnittelussa, eri yrityspalvelujen käytössä ja verkostoitumisessa. Hankkeessa tiedotetaan yrityspalveluista ja eri rahoitusmahdollisuuksista sekä innostetaan, kannustetaan ja ohjataan uusiin avauksiin ja yritysten väliseen yhteistyöhön.Hankkeella tuetaan Peloton Pohjoisin -strategian kärkitoimialoja ja niitä tukevia yrityksiä. Avainsanoja toiminnassa ovat alhaalta ylöspäin -periaate, tiedottaminen , innostaminen, rohkeus, kokeilut, matalan kynnyksen palvelu sekä innovaatiot.

Lue lisää hankesuunnitelmasta: https://www.pohjoisinlappi.fi/intoayrittajyyteen/hankesuunnitelma/

Tutustu lisää Intoa yrittäjyyteen tuotekorteista (ladatta pdf):

Yritysryhmahanke
Yhteistyohanke_60%
Aineellisen_Investoinnin_Toteuttavuustutkimus
Investointituki
Kokeilutuki

Lue Yrityksen perustaminen Yrityksen_Perustaminen_Pohjois_Lapissa

Inarilaisten yrittäjien neuvoja alkavalle yrittäjälle

Tähän on koottu inarilaisten yrittäjien kertomia vinkkejä, joita noudattamalla uusi yrittäjä saa toimintaansa mukavasti ryhtiä. Vinkit ovat syntyneet konkariyrittäjien omista oivalluksista ja kokemuksista, suoraan sanottuna kantapään kautta!

  • Panosta suunnitteluun ennen yrityksen perustamista
  • Hio työprosessit tehokkaiksi, ole suunnitelmallinen ja ahkera
  • Rutiinitehtävät ovat myös tärkeää työtä, tee tylsät työt heti pois
  • Palvelun tai tuotteen tulee olla helposti ostettava
  • Palvelun tai tuotteen tehtävä on ratkaista asiakkaan ongelma
  • Et voi olla tavoittamattomissa päiväkausia
  • Puskaradion merkitys on valtava
  • Selkeä hinnoittelu on myyntivaltti
  • Pidä lupauksesi asiakkaalle
  • Uniikkitöistä voit veloittaa enemmän

MENESTYSRESEPTI vol. 1

4 kpl    innostusta ja rohkeutta

3 dl      ideoita

3 dl     yrittäjyyttä

2 tl      yritysrahoitusta ja yritystukia

1tl       yritysneuvontaa

ETSITÄÄN YHDESSÄ JUURI SINUN TARPEESEEN SOPIVA RESEPTI!