1. Leader yrityshankkeiden rahoittajana

Leader Pohjoisin Lappi ry rahoittaa Kahdeksan vuodenajan koti -strategian mukaisia yrityshankkeita. Tavoitteena on, että luontoon, luovuuteen ja paikallisuuteen pohjautuvat elinkeinot voimistuvat verkostoilla ja kestävillä ratkaisuilla. Nuoret yrittäjät ja innovatiivisuus takaavat jatkuvuuden.

Leader rahoittaa pääsääntöisesi alkavia ja mikroyrityksiä ja vastaavan kokoisia monialaisia maatilayrityksiä (pääsääntöisesti enintään 5htv). Yritysmuodolla ei ole väliä ja tukea voi hakea myös ilman y-tunnusta yrittäjyyskokeiluun ja omistajanvaihdokseen. Tuen hakijan tulee sijaita tukikelpoisella maaseutualueella.

Tuettavia toimialoja ovat:

 • Lähipalvelut, jotka lisäävät alueella asumisen mahdollisuuksia tai korvaavat alueen ulkopuolelta hankittuja palveluita. Lähipalveluilla sotepalveluista koneurakointiin turvataan kylien elinvoimaa ja lisätään asumisen turvallisuutta. Ne mahdollistavat asumisen kylissä ja tukevat matkailua. Pienet sote- ja hyvinvointialan yritykset tukevan ikäihmisten kotona asumista.
 • Biotalous, uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuva paikallinen energiantuotanto, lähiruoka, porotalous, maa- ja metsätalous ja luonnontuoteala
 • Luovat alat joiden tukeminen auttaa paikallisten perinnetaitojen säilymistä ja alueen elinvoimaista kulttuuritoimintaa. Käsityöalalla materiaalien saatavuushaasteisiin vastataan paikallista tuotantoa kehittämällä. Alaa voidaan uudistaa mm. digitalisaation ja tuotekehityksen avulla.
 • Matkailu, joka pohjautuu paikallisiin resursseihin
 • Muut toimialat, kun yrittäjä on alle 36-vuotias

Lue tarkemmin strategiasta ja hankkeiden valintakriteereistä alta:

Kahdeksan vuodenajan koti – tiivistelmä

Pisteytys, yritystuet

2. Yritysten investointituki

Investointituki on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneelle osa-aikaiselle tai kokoaikaiselle yritykselle. Tukea voidaan myöntää sellaiseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Hankkeen hyväksytyt kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa. Investointituki on 40% hyväksyttävistä kustannuksista ja tuki maksetaan toteuman perusteella jälkikäteen.

Investointi tukea voidaan myöntää:

 • Rakennuksen hankinta (maapohjineen)
 • Koneet ja kalusto (myös käytettynä)
 • Rakentaminen
 • Aineettomat investoinnit (patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ja muu aineeton käyttöomaisuus)

Yrityksen investointitukeen vaadittavat liitteet:

 • Liiketoiminta-/kehittämissuunnitelma, joka on toteuttamiskelpoinen ja yritystoiminta voidaan arvioida olevan kannattavaa ja tavoitteellista.
 • Kannattavuuslaskelmat. 
 • Kustannuserittely (listaus hankittavasta kalustosta ja/tai rakentamisesta hintoineen)
 • Hintatason selvitysasiakirjat esim. tarjoukset yli 3 000€ hankinnoista
 • Lainalupaus pankista tai muu oma rahoitus (kerro että haet investointitukea)
 • Tilinpäätöstiedot edeltävältä 2 vuodelta
 • Mahdolliset hankkeen toimenpiteiden ja yritystoiminnan edellyttämät viranomaisluvat 
 • Rakentamishankkeissa suunnitelmat ja pääpiirustukset

3.  Yritystoiminnan käynnistäminen, kehittäminen ja kokeilut vakioituna kertakorvauksena

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki

Hakijalla tulee tukea haettaessa olla yritystunnus ja toimintaa on harjoitettu päätoimisesti tai osa-aikaisesti vähintään yhden tilikauden ajan. Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan kehittämiseen: yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin. Tukea voidaan myöntää samalle tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena, joka on 3000€. Liitteeksi hakemukseen vaaditaan mm. kustannusarvio.

Tuki yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämisen valmisteluun (myönnetään jos maksutonta neuvontaa ei ole saatavilla tai toimiala edellyttää erikoisosaamista)

Yritystoiminnan suunnitteluun tukea voi hakea luonnollinen henkilö, jolla ei ole tukea haettaessa tai myönnettäessä yritystunnusta. Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena, joka on 1 000€. Tukea voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Kehittämisen valmisteluun tukea voidaan käyttää aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin palveluihin. Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä. Tukea voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena, joka on 2 .000€

Yritystoiminnan käynnistäminen

Hakijalla on oltava y-tunnus. Tukea voidaan käyttää koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina sekä toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin ja matkoihin. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin. Sivutoiminen yrittäjä ei ole osa-aikainen yrittäjä. Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille tukea voidaan myöntää vain, jos markkinatilanne sen sallii. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena, joka on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5 000€ ja päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7 500€.

Omistajavaihdoksen suunnittelu

Yrityksen ostoa suunnitteleva voi hakea tukea omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen (juridisia palveluja, tilitoimisto- ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita ja kyseessä olevaan liiketoimintaan liittyviä konsulttipalveluja). Yrityksen, jonka ostoa suunnitellaan, tulee sijaita ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla. Ostoa suunnitteleva voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta. Tukea voidaan myöntää maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen toimintaan.

Hakijana voi olla henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys. Tuki myönnetään yrityksen ostajalle. Hakijalla tulee olla hankittava yritys tiedossa hakuvaiheessa. Tukea voidaan myöntää 2 500 tai 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yhteensä enintään 5 000 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle. Yrityskaupan ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana.

Maatalouden alkutuotannon kokeilu

Tukea voidaan myöntää uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa mukaan luettuna porotalous. Kokeilla voi esim. uusia kasveja, viljelymenetelmiä, tuotantotapoja kotieläintuotannossa, myyntikanavia tai työmenetelmiä. Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa. Kokeilutukea voidaan hakea ensimmäistä kertaa kokeiltavaan toimintaan tai olemassa olevalle yritykselle toiminnan monipuolistamiseen. Tukea myönnetään toimiin, joihin ei saa varsinaisia maatalouden tukia.

Kokeilun kesto voi olla enintään 3 vuotta ja kokeilu voi ja saa epäonnistua. Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, pienhankintoihin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina (ei eläinten hankintaan.)

4. Yritysryhmä ja viljelijäryhmä hankkeet

Hankkeen hakijana tulee olla kehittämisorganisaatio. Ryhmiin voi kuulua 3–10 mikroyritystä tai maa-, metsä-, tai porotaloutta harjoittavaa yritystä (pääkohderyhmänä alle 5htv työllistävät yritykset). Isompia veturiyrityksiä voi osallistua ryhmään, jos tuki ei kohdistu niihin. Tukea ei myönnetä investointeihin. Tavoitteena on yritysten yhteinen kehittäminen esim. tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.

Yritysryhmähankkeessa tukea voidaan myöntää niin, että tuki kohdennetaan osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena (ei viljelijäryhmähankkeessa). Viljelijäryhmähankkeessa ryhmä maa-,metsä- tai porotaloutta harjoittavia yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä, että yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Hankkeen tavoitteena tulee olla työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen. 

5. Hankkeiden hakeminen

Hankkeiden haku on jatkuva. Valintajaksoihin tulleet hankkeet käsitellään valintajakson päätyttyä seuraavassa Leaderin hallituksen kokouksessa. Mikäli hanke vaatii täydennyksiä ja sitä ei saada valmiiksi kokoukseen, siirtyy se käsiteltäväksi seuraaviin hallituksen kokouksiin. Valintajakso päättyy 1.9. Seuraavat valintajaksot ovat 2.9–16.11.2023 ja 17.11.2023–31.1.2024.

Tukea haetaan Hyrrä-palvelun kautta.

Kirjaudu Hyrrään

Leaderin henkilöstö ohjaa ja auttaa tukihakemuksien valmistelussa. Kesäaikana olemme lomalla vaihtelevasti,  joten varmiiten neuvontaa on tarjolla elokuusta lähtien. Kiireisissä asioissa kannattaa yhteyttä ottaa sähköpostitse. Hyrrä-palveluun laitetut hankkeet tulevat automaattisesti vireille. Tarkistathan kuitenkin henkilöstöltä, että hanke on vireillä, ennen sen aloittamista. Suosittelemme, että näin rahoituskauden alussa, hakijat odottavat vähintään Leaderin hallituksen päätöksen  tai ELY-keskuksen viranomaisluvan.

Yritysneuvojan yhteystiedot ovat: Senja Lakela-Pyykkönen, puh. +358 40129 2706 senja.lakela-pyykkonen@pohjoisinlappi.fi