Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa teemahanketta, joka mahdollistaa kylätasolta nousevien pienten kehittämishankkeiden rahoittamisen kyliin. Teemahanke käynnistyi jo kevättalvella ja tuolloin saatiinkin jo mukavasti investointitoimenpidehakemuksia mukaan, mutta vain muutamia kehittämistoimenpiteitä. Investointihankkeiden hakuprosessi on jo edennyt seuraavaan vaiheeseen, mutta kehittämishankkeiden hakuaikaa päätettiin jatkaa elokuun loppuun asti.

Tavoitteena on rahoittaa kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä, lisätä sosiaalista pääomaa ja asiantuntijoiden sekä osaajien käyttöä kylien ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä ja alueen kehittämisessä. Toimenpiteillä halutaan etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja, joilla piristetään alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen tuomasta tilanteesta johtuen. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja ikäihmiset. Leader-tuen lähtökohtana on uuden kehittäminen ja kokeileminen, ei niinkään tavanomaisen toiminnan rahoittaminen.

Ensisijaisesti tavoitellaan toimenpiteiden toteuttajiksi kylissä toimivia rekisteröityneitä yhdistyksiä ja erityisesti uusia hakijoita. Kustannusarvioltaan pienemmän hankkeen toteuttaminen on riskittömämpi tapa tutustua Leader-hankkeisiin ja voi innostaa tämän kautta laajempaan kylän kehittämistyöhön. Laajempana tavoitteena on lisätä myös muualta muuttavien uudisasukkaiden viihtyvyyttä kylissä ja mahdollistaa heidän osaamisen hyödyntäminen kylien kehittämistyössä. 

Hakuaika toimenpiteille päättyy 31.8.2021. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus valitsee syyskuussa rahoitettavat hankkeet pisteyttämällä ne valintakriteerien  perusteella. Tutustu valintakriteereihin.

Kehittäminen

Tuki voi kohdistua esimerkiksi kyläläisille tarkoitettuihin uusiin harrastuskokeiluihin (esim. ikäihmisten tarina- tai nuorten metsästyskerho), hyvinvointia lisääviin palvelukokeiluihin (esim. kylätalkkaritoiminta), yhteisöllisyyttä lisääviin toimenpiteisiin (esim. hyvinvointitapahtuman järjestäminen) tai sosiaalisen pääoman lisäämiseen (esim. laatimalla kylän kehittämissuunnitelma uusien asukkaiden näkökulmasta).

Haettava kehittämishanke voi olla kustannusarvioltaan 1 000€-10 000€ (ilman talkootyön osuutta). Hankkeen kokonaiskustannusarvioon lasketaan mukaan myös mahdollinen talkootyöosuus, josta hankkeen tuki lasketaan.

Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 90% ja yksityinen rahoitusosuus 10%. Yksityinen rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.

Haettavat toimenpiteet pitää pystyä toteuttamaan kertakorvaushankkeina. Tämä tarkoittaa, että hanketta haettaessa tehdään tarkat kustannusarviot ja suunnitelmat ja tuki maksetaan toteutuksen jälkeen haetun mukaisesti. Hankkeen toteutuminen todennetaan raportilla ja valokuvilla sekä hankkeen muilla tuotoksilla. Lue lisää kertakorvaushankkeesta.

Apua hankesuunnitteluun ja asiakirjojen koostamiseen antaa Maria Alatalo maria.alatalo@pll.fi, Tanja Sanila tanja.sanila@pll.fi tai Annika Kostamo annika.kostamo@pll.fi.

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen maria.alatalo@pll.fi viimeistään 31.8.2021. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Mikäli hankkeesta puuttuu liitteitä vielä viimeisenä hakupäivänä, voidaan sellaiset hakemukset ottaa huomioon vain siinä tapauksessa, että liitteet saadaan toimitettua pyydetyssä aikataulussa.

Lue tarkempi hakuohje

Yhteistyöterveisin, Leader Pohjoisin Lappi -paikkakunnan parhaaksi!