Hae rahoitusta kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin 31.8. 2017 mennessä

Rahoituslinjaukset

Kaikille hankkeille on jatkuva haku. Hankevalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota vaikuttavuuteen strategian kannalta sekä kilpailutekijöihin.

Yrityshankkeet, enimmäistukitaso 35 %. Suuntaa antava  enimmäiskoko hankkeille on 150 000€. Etusijalla ovat strategian kärkitoimialojen mukaiset hankkeet, jossa pääkohderyhmä on alle 5 htv työllistävät yritykset. Pääasiassa rahoitetaan alkavia ja pieniä hankkeita mikroyrityksille. Muiden kuin strategian mukaisten toimialojen tukeminen on mahdollista seuraavin edellytyksin:

– hanke luo työpaikkoja ja sillä on merkittävää vipuvaikutusta strategiaan tai se on innovatiivinen tai yrittäjä on nuori (alle 36-vuotias) ja ko. hanke edistää strategian toteutumista tai hanke edistää strategian saamelaispainopisteen toteutumista tai hankkeella parannetaan alueella elämisen edellytyksiä (alueella elämisen kannalta tärkeä puuttuva tai “uhanalainen” palvelu)

Yritysten kokeilutuki, enimmäistukitaso 100%. Hankekoko enintään 10 000€. Rahoitetaan strategian mukaisia kärkitoimialojen mukaisia kokeiluja

Yritysryhmähankkeet ja yhteistyöhankkeet (elinkeinojen kehittäminen), enimmäistukitaso 60 – 80 %

–         yritysryhmähankkeina rahoitetaan mikroyrityksiin kohdistuvia, strategian kärkitoimialojen mukaisia ja strategiaa parhaiten edistäviä hankkeita. Etusijalla ovat hankkeet, jossa pääkohderyhmä on alle 5 htv työllistävä yritykset.

Yleishyödylliset investoinnit, enimmäistukitaso 65 % 

–         rahoitetaan jatkuvalla haulla enintään 50 000 € hankkeita ja  yli 50 000€ hankkeet pyritään käyttämään hallituksessa etukäteen keskusteltavana. Isoissa yli 50 000 € hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota painopisteiden ja keinojen toteutumiseen.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet, enimmäistukitaso 90 %

–         kehittämishankkeissa painotetaan pieniä alle 30 000 € koulutushankkeita ja kansainvälisyyttä ja verkostoja luovia hankkeita. Samoin kylien palveluita edistävät pienet hankkeet ovat ensisijaisia.

Vuosi 2020 on tämän hetkisen tiedon mukaan viimeinen rahoitusvuosi. Hankkeet on oltava ELY-keskuksessa viimeistään 30.9.2020 . Viimeinen hallituksen kokous on 24.9.2020, joka tarkoittaa, että hankkeiden on oltava täydellisinä Hyrrä -palvelussa viimeistään 10.9.2020, jotta ne ehtivät kokoukseen käsiteltäviksi.